Algemene voorwaarden Neuroline

(Wilt u dit aub zorgvuldig doorlezen!)

Intake

 • De intake duurt 45 minuten bestaat uit het maken van een QEEG.
 • De totale kosten van de intake bedragen € 85. Dit is exclusief het intakeverslag/behandelplan.
 • Wanneer er minder dan 5 sessies worden gedaan, zullen er wel kosten worden berekend voor het behandelplan.
 • Deze kosten bedragen € 85.
 • Wij streven er naar voor de eerste sessie het behandelplan af te maken. Maximaal 2 weken na de intake ontvangt u het verslag.
 • Tijdens de intake ontvangt u twee of meer vragenlijsten, dit hangt af van de klachten waarmee u komt.
 • In ieder geval ontvangt u een klachtenlijst en een algemene intakelijst. U hoeft hier alleen in te vullen wat nu voor de behandeling van belang is. De klachtenlijst kunt u inleveren of zelf houden, en dient als een nulmeting. Later kan de klachtenlijst nogmaals worden ingevuld om te zien of de klachten zijn verbeterd.

Behandeling

 • Een neurotherapie behandeling duurt 45 minuten en kost €85.
 • Een behandeling bestaat uit een kort gesprek, het (af en toe) invullen van een korte evaluatie (de zogenaamde VAS) en uit een neurofeedbacktraining van maximaal 35 minuten.

Afsluiten behandelingen

 • Na elke 10 trainingen wordt de voortgang geëvalueerd aan de hand van de summary files die elke sessie worden gemaakt. Eventueel kan de klachtenlijst opnieuw worden ingevuld, zodat de voortgang goed bekeken kan worden. (Dit is niet altijd exact na 10 trainingen omdat het afhangt van het trainingsschema van de cliënt).
 • De resultaten van de tussen meting worden besproken.
 • In overleg wordt besloten of het behandelplan wordt aangepast en of er verder getraind zal worden.
 • De cliënt heeft altijd het recht, ook als de therapeut anders adviseert, te stoppen wanneer hij/zij dat wil.
 • Op verzoek kan een evaluatieverslag worden gemaakt. De kosten hiervan bedragen €85.

Betaling

 • Betalen kan per factuur of per pin na de sessie.
 • Elke maand wordt per email een factuur gestuurd van de afgenomen trainingen.
 • Facturen moeten binnen 2 weken betaald worden.
 • Indien er betalingsachterstand optreed behouden wij ons het recht voor per sessie een betaling per pin te vragen.
 • Betalingsregelingen zijn per uitzondering in overleg mogelijk.

Afspraak

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken en vooruitplannen van de afspraken
 • Het maken van een afspraak kan via mail of op de praktijk.
 • Het annuleren van een afspraak dient 24 uur voor de geplande afspraak te gebeuren. Dit kan per mail of tekstbericht.
 • Bij annuleren korter dan 24 uur voor de geplande afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Dossier

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering.
 • De bewaartermijn van het dossier is minimaal 10 jaar.
 • Het dossier is en blijft eigendom van Neuroline
 • In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, de afgenomen vragenlijsten, het behandelplan, de sessieverslagen en de resultaten van de behandeling.
 • Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • De cliënt kan zijn dossier inzien, maar niet meenemen.
 • De cliënt mag een kopie maken van zijn/haar dossier. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Geheimhouding

 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij/zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen

Gebruik gegevens

 • De cliënt gaat er mee akkoord dat zijn/haar gegevens geanonimiseerd gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijke/statistische doeleinden.
 • Mocht het, om welke reden dan ook, nodig zijn de gegevens niet geanonimiseerd te gebruiken, dan kan dit alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt (bijvoorbeeld bij verzoeken van bedrijfsarts of UWV deskundige)

Schade

 • Het Neurotherapie Centrum Hilversum is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk.

Klachten

 • Wanneer de cliënt een klacht heeft bespreekt de cliënt dit eerst met de therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.de-nfg.nl/client-algemene-informatie.html